\r\n\r\n\r\n

Khóa học

Khóa học

Khóa học

Khóa học

Khóa học
Khóa học
Khóa học

VNĐ 950.000

 • Thời gian học: 10 ngày
 • Lý thuyết: App Trực Tuyến - Sách 200 Câu - Khám sức khỏe miễn phí
 • Thực hành: 1 giờ

VNĐ 2.800.000

 • Thời gian học: 10 ngày
 • Lý thuyết: App Trực Tuyến - Sách 450 Câu - Khám sức khỏe miễn phí
 • Thực hành: 1 giờ

VNĐ 20.000.000

 • Thời gian học: 3,5 tháng
 • Lý thuyết: Sách 600 Câu - App Mô Phỏng - App Lý Thuyết - 3 giờ Cabin
 • Thực hành: Học viên được phép chọn lịch học

VNĐ 25.000.000

 • Thời gian học: 6,5 tháng
 • Lý thuyết: 3 ngày / tháng - Sách 600 Câu - App Mô Phỏng - App Lý Thuyết - Cabin
 • Thực hành: Học viên được phép chọn lịch học

VNĐ 12.000.000

 • Thời gian học:3,5 tháng
 • Lý thuyết:
 • Thực hành:

Chat Zalo
F